Försäljningsvillkor

KÖPVILLKOR CSR-AUTOSPORT SVERIGE!

1) Juridisk information

Samtliga uppgifter I denna katalog är noggrant och grundligt bearbetade.
Vi friskriver oss för löpande tekniska ändringar utanför vår kontroll.
Våra Originalnummer är endast med för referenssyfte.
Vi följer köplagens anvisningar, kunden har dock alltid ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras.
Inga foton eller delar i denna katalog får kopieras, skrivas ut eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsmannens tillstånd.
Vi tar ej emot returer på installerade, eller öppnade el-detaljer.

Specialbeställningar är bindande order och kan ej returneras.

Inga avtal med minderåriga (under 18 år) görs utan målsmans godkännande.

För utlansorder och försändelser är det kundens skyldighet att betala landets moms och eventuella tullavgifter som kan uppstå.

2) Fraktkostnader

Fraktkostnader varierar beroende på vikt och land som varan skall skickas till.

3) Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 
 

4) Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. CSR-AUTOSPORT ansvarar ej för eventuella skador på fordon, person eller annat som uppstått genom användandet av våra produkter. CSR-AUTOSPORT ansvarar ej för eventuella problem uppkomna vid användandet av våra produkter gentemot helbilsgodkännandet.
 

5) Användningsområden
Vissa artiklar i sortimentet är avsedda för tävlingsverksamhet och saknar godkännande för framförande på allmän väg. Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, person eller annat i samband med montage eller användande, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning. Vissa artiklar levereras inklusive monteringsdetaljer/instruktioner och andra utan.

6) Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att CSR-AUTOSPORT lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Beställningar på Tuning & Reservdelar SKALL förskottsbetalas.
 

7) Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning . CSR-AUTOSPORT råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

8) Leveranstider

4-5 vardagar om varan finns på lager.

Ca  7 arbetsdagar vid beställningar. Reservation för ev. Förseningar från  leverantör eller slut i leverantörslager.

Efterkrav: Varor som väger över 5 kilo skall skickas med bussgods. 14 dagar leveranstid gäller.

9) Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör.

10) Ej utlösta varor

Om vi får tillbaka paket som inte lösts ut från posten...., förbehåller vi oss rätten att debitera samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur. Betalning skall ske inom 10 dagar från fakturadatum. 

11) Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

12) Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från CSR-AUTOSPORT.

13) Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock längst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

14) Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid (senast 30 dagar) från det att felet upptäckts skall varan vara returnerad till oss. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

15) Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

16) Dataförlust
CSR-AUTOSPORT kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. CSR-AUTOSPORT uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

17) Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar CSR-AUTOSPORT i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

18) Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och CSR-AUTOSPORT kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

19) Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

20) Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från CSR-AUTOSPORT sida, som gör att CSR-AUTOSPORT ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att CSR-AUTOSPORT befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

tillbaka